The Fab Charter

[Old version--new translation to be added in due course]

2007 זוהי גירסא מתורגמת לנוסח המקורי אשר פורסם באנגלית ב-30 לאוגוסט 

זוהי גירסא מתורגמת לנוסח המקורי אשר פורסם באנגלית ב-30 לאוגוסט 2007

החזון : פאבלאב היא רשת גלובאלית של מעבדות מקומיות, המעודדות חדשנות במתן גישה לאמצעי ייצור דגיטליים.

נגישות : את/ה יכול/ה להשתמש בפאבלאב כדי לייצר כמעט על דבר (שאינו פוגע בזולת); עליך ללמוד לעשות זאת בעצמך, ולחלוק את השימוש במעבדה עם אחרים לשימושים שונים. כל אחד יכול להשתמש בפאבלאב כדי לייצר כמעט על דבר (שאינו פוגע בזולת); עליך ללמוד לעשות זאת בעצמך, ולחלוק את השימוש במעבדה עם אחרים ולשימושים שונים 

חינוך: ההכשרה במעבדה מבוססת על עשיית פרויקטים ולמידה ממשתמשים אחרים; אתה אמור לתרום לתיעוד ולהדרכה

אחריות : המשתמש במעבדה אחראי ל: 

* בטיחות - לדעת איך לעבוד מבלי לפגוע באנשים או במכונות
*נקיון - להשאיר את המעבדה במצב נקי יותר מאשר המצב בו מצאת אותה
*תפעול- לסייע בתחזוקה, תיקון ודווח על כלים, אספקה ותקלות

סודיות - על העיצובים, התכניות והתהליכים המפותחים בפאבלאב להיות זמינים לשימוש פרטי חופשי, אם כי ניתן להגן על זכויות יוצרים

עסקים : ניתן לקיים פעילות עסקית או מסחרית , כל עוד זו לא פוגעת בנגישות המעבדה ובפעילות החופשית בה. פעילות זו צריכה להתפתח מעבר ומחוץ לתחומי המעבדה; עליה לתגמל את הממציאים, המעבדות והרשתות אשר תרמו להצלחת 

We provide translations of the Fab Lab Charter in our local translations of our page. Please find the link in the upper right corner of this page. Translations to other languages can be found here:

If you know about translations to other languages please let us know.